دوره گروه توضیحات
بلند مدت
عالی ادبیات
کوتاه مدت
A دانشجویان غیر ایرانی مقیم خارج از کشور که برای دریافت روادید دانشجویی به کمک این مرکز نیاز دارند.
C دارندگان روادید کار، پروانه اقامت، روادید سیاسی و خدماتی و خانوادۀ درجۀ یک ایشان
D دانشجویان غیر ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های ایران
B دانشجویان ایرانی تبار یا کسانی که تابعیت ایرانی دارند.

 

شهریۀ دوره ها
(قابل اجرا از 4 آذر 97)

گروه

دوره

شهریه هر دوره  (ریال)

A, C, D

کوتاه مدت

22.000.000

بلند مدت

25.000.000

B

کوتاه مدت

19.000.000

بلند مدت

22.000.000

A, B, C, D

عالی ادبیات

7.000.000 برای هر درس

 

سیاستهای مالی

* قابل توجه زبان آموزان : شهريۀ دوره ها ممكن است تغییر یابد. برای اطمینان از مبلغ شهریه می توانید در ابتدای هر ترم مستقیما از بخش آموزش به شماره 22716833 سئوال فرمائید.