1) دوره کوتاه مدت یا فشرده:

( پنج روز در هفته - شنبه تا چهارشنبه ) ساعت 09:00 تا 12:00

End Begin

Courses

May 20, 2019

30 اردیبهشت 98

Apr. 08, 2019

19 فروردین 98

1st Spring of 2019-2020

Jul. 10, 2019

19 تیر 98

May 28, 2019

07 خرداد 98

2nd Spring of 2019-2020

Sep. 02, 2019

11 شهریور 98

Jul. 20, 2019

29 تیر98
3rd Summer of 2019-2020

Oct. 23, 2019

1 آبان 98

Sep. 14, 2019

23 شهریور 98
4th Summer of 2019-2020

Dec. 11, 2019

20 آذر 98

Nov. 2, 2019

11 آبان 98
5th  Fall of 2019-2020

Jan. 28, 2020

08  بهمن 98

Dec. 21, 2019

30 آذر 98

6th  Fall of 2019-2020

Mar. 16 , 2020

26 اسفند 98

Feb. 02, 2020

13 بهمن 98
7th  Winter of 2020-2021

Nowruz Holidays from Mar. 17 to Apr. 03, 2020

End Start Semesters
May 17, 2020
28 اردیبهشت 99
Apr. 06, 2020
18 فروردین 99
1st Spring of 2020-2020
Jul. 8, 2020
18 تیر 99
May 26, 2020
06 خرداد 99
2nd Spring of 2020-2020
Aug. 26, 2020
5 شهریور 99
Jul. 18, 2020
28 تیر99
3rd Summer of 2020-2020
Oct. 14, 2020
23 مهر 99
Sep. 5, 2020
15 شهریور 99
4th Summer of 2020-2020
Dec. 7, 2020
17 آذر 99
Oct. 26, 2020
5 آبان 99
5th Fall of 2020-2020
Jan. 20, 2021
01 بهمن 99
Dec. 12, 2020
22 آذر 99
6th Fall of 2020-2021
Mar. 10 , 2021
20 اسفند 99
Jan. 30, 2021
11 بهمن 99
7th Winter of 2021-2021

 

2) دوره نرمال یا غیر فشرده:

(سه روز در هفته - شنبه، دوشنبه، چهارشنبه)، ساعت: 13:00 تا 16:00

End Start

Semesters

Jun. 26, 2019

5 تير 98
Apr. 08, 2019
19 فروردین 98
1st Normal Semester 2019-2020

Sep. 18, 2019

27 شهریور 98

Jul. 01, 2019

10 تیر 98
2nd  Normal Semester of 2019-2020
Dec. 18, 2019
27 آذر 98

Sep. 28, 2019

6 مهر 98
3rd Normal Semester 2019-2020
Mar. 16, 2020
26 اسفند 98

Dec. 28, 2019
7 دی 98

4th  Normal Semester 2020-2021

Nowruz Holidays from Mar. 17 to Apr. 03, 2020

Jun. 24, 2020
4 تير 99
Apr. 06, 2020

18 فروردین 99
1st Normal Semester 2020-2020
Sep. 21, 2020
31 شهریور 99
Jul. 04, 2020
14 تیر 99
2nd  Normal Semester of 2020-2020
Dec. 14, 2020

24 آذر 99
Sep. 28, 2020
7 مهر 99
3rd Normal Semester 2020-2020
Mar. 13, 2021

23 اسفند 99
Dec. 26, 2020
6دی 99
4th Normal Semester 2020-2021

3)تاریخ شروع و اتمام دوره عالی ادبیات فارسی همانند دوره ی نرمال است. روز و ساعت دروس این دوره هر سه ماه یک بار اعلام می شود.برنامه دوره عالی ادبیات این ترم از تاریخ 6 مهر تا 27 آذر 1398 به شرح زیر است:

International Center for Persian Studies
برنامه هفتگی دوره عالی ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی پاییز 98
از تاریخ 6 مهر تا 27 آذر 1398
From Sep.28, 2019 to Dec. 18, 2019

 


شهریه (ریال)

نام مدرس

ساعت

روز

نام دوره

7,000,000

خانم دکتر داودی

9:00 تا 12:00

شنبه

شاهنامه

7,000,000

آقای دکتر شهبازی

13:00 تا 16:00

شنبه

حافظ

7,000,000

آقای دکتر قاسمی

9:00 تا 12:00

یکشنبه

غزلیات شمس تبریزی

7,000,000

آقای دکتر قاسمی

9:00 تا 12:00

دوشنبه

شعر معاصر فارسی

7,000,000

خانم دکتر مهر

16:00 تا  13:00

دوشنبه

فرهنگ عامه

7,000,000

خانم دکتر فتوحی

9:00 تا 12:00

سه شنبه

تاریخ ایران

7,000,000

آقای دکتر شهبازی

13:00 تا 16:00

سه شنبه

مثنوی معنوی