دوره های فشرده : ( پنج روز در هفته – شنبه تا چهار شنبه) ساعت: 09:00 تا 12:00

End

Begin

  Courses

Dec. 05, 2017
14 آذر 96

Oct. 28, 2017
6 آبان 96

5th  Fall

Jan. 24, 2018
4 بهمن 96

Dec. 16, 2017
25 آذر 96

6th  Fall

Mar. 14, 2018
23 اسفند 96

Feb. 03, 2018
14 بهمن 96

7th  Winter

May 23, 2018
02 خرداد 97

Apr. 14, 2018
25 فروردین 97

1st Spring

Jul. 17, 2018
26 تیر 97

Jun. 02, 2018
12 خرداد 97

2nd Spring

Sep. 05, 2018
14 شهریور 97

Jul. 28, 2018
06 مرداد 97

3rd Summer
(09:00 to 12:15)

Oct. 24, 2018
02 آبان 97

Sep. 15, 2018
24 شهریور 97

4th Summer

Dec. 12, 2018
21 آذر 97

Nov. 03, 2018
12 آبان 97

5th  Fall
(09:00 to 12:15)

Jan. 30, 2018
10 بهمن 97

Dec. 22, 2018
01 دی 97

6th  Fall

Mar. 19, 2019
28 اسفند 97

Feb. 09, 2019
20 بهمن 97

7th  Winter
(09:00 to 12:15)

دوره های غیر فشرده (سه روز در هفته - شنبه، دو شنبه، چهارشنبه)، ساعت: 13:00 تا 16:00

End

Begin

Semesters

Dec. 13, 2017
22 آدر 96

Oct. 02, 2017
10 مهر 96

3rd  Normal Semester 2017-2018

Mar. 14, 2018
23 اسفند 96

Dec. 23, 2017
2 دی 96

4th Normal Semester 2017 - 2018

Jul. 04, 208
13 تیر 97

Apr. 21, 2018
01 اردیبهشت 97

1st  Normal Semester 2018-2019

Sep. 26, 2018
04 مهر 97

Jul. 14, 2018
23 تیر 97

2nd  Normal Semester 2018-2019

Dec. 19, 2018
28 آدر 96

Oct. 06, 2018
14 مهر 97

3rd  Normal Semester 2018-2019

Mar. 13, 2019
22 اسفند 96

Dec. 29, 2018
8 دی 96

4th  Normal Semester 2018-2019

کلاسهای دوره عالی ادبیات