1) دوره کوتاه مدت یا فشرده:

( پنج روز در هفته - شنبه تا چهارشنبه ) ساعت 09:00 تا 12:00

End Begin

Courses

Jan. 28, 2020

08  بهمن 98

Dec. 21, 2019

30 آذر 98

6th  Fall of 2019-2020

Mar. 16 , 2020

26 اسفند 98

Feb. 02, 2020

13 بهمن 98
7th  Winter of 2020-2021

Nowruz Holidays from Mar. 17 to Apr. 03, 2020

End Begin Courses
May 17, 2020
28 اردیبهشت 99
Apr. 06, 2020
18 فروردین 99
1st Spring of 2020-2020
Jul. 8, 2020
18 تیر 99
May 26, 2020
06 خرداد 99
2nd Spring of 2020-2020
Aug. 26, 2020
5 شهریور 99
Jul. 18, 2020
28 تیر99
3rd Summer of 2020-2020
Oct. 14, 2020
23 مهر 99
Sep. 5, 2020
15 شهریور 99
4th Summer of 2020-2020
Dec. 7, 2020
17 آذر 99
Oct. 26, 2020
5 آبان 99
5th Fall of 2020-2020
Jan. 20, 2021
01 بهمن 99
Dec. 12, 2020
22 آذر 99
6th Fall of 2020-2021
Mar. 10 , 2021
20 اسفند 99
Jan. 30, 2021
11 بهمن 99
7th Winter of 2021-2021

 

2) دوره نرمال یا غیر فشرده:

(سه روز در هفته - شنبه، دوشنبه، چهارشنبه)، ساعت: 13:00 تا 16:00

End Start

Semesters

Mar. 16, 2020
26 اسفند 98

Dec. 28, 2019
7 دی 98

4th  Normal Semester 2020-2021

Nowruz Holidays from Mar. 17 to Apr. 03, 2020

Jun. 24, 2020
4 تير 99
Apr. 06, 2020

18 فروردین 99
1st Normal Semester 2020-2020
Sep. 21, 2020
31 شهریور 99
Jul. 04, 2020
14 تیر 99
2nd  Normal Semester of 2020-2020
Dec. 14, 2020

24 آذر 99
Sep. 28, 2020
7 مهر 99
3rd Normal Semester 2020-2020
Mar. 13, 2021

23 اسفند 99
Dec. 26, 2020
6دی 99
4th Normal Semester 2020-2021