• فعالیتها
 • آثار
 • تألیف لغت نامۀ بزرگ فارسی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی از واژگان و شواهد آنها (پیکرۀ رایانه ای)
 • تربیت نیروی انسانی برای تألیف لغت نامۀ بزرگ فارسی
 • برگزاری جلسات تألیفی
 • حروفچینی (امور چاپ)
 • فعالیتهای فوق برنامه – برپایی همایش و بزرگ داشتها
 • لغت نامۀ دهخدا (چاپ رحلی )
 • عنوان کتابی است عظیم، بنیاد نهادۀ شادروان علامه علی اکبر دهخدا، از مفاخر ادبی و سیاسی ایران (1258 تا 1334) . موضوع آن لغت است اما علاوه بر لغات، اصطلاحات و استعارات و ترکیبات زبان فارسی را در بردارد و برای هر لغت و معنی یا معانی آن ابیاتی از شاعران و عباراتی از نثر نویسندگان فارسی، از دیرباز تا قرن اخیر به عنوان شاهد و گواهِ به کار رفتن آن لغت و معنی در زبان فارسی آورده شده است و گذشته از اینها اعلام تاریخی و جغرافیایی مربوط به ایران و قلمرو و اسلام و برخی از ممالک غیراسلامی را نیز در خود دارد. مسائل علمی و ادبی و دستوری و فلسفی و فنی و نظرات و عقاید و فرقه ها و مکتبها و صنایع لفظی و معنوی و غیره را نیز طرح و شرح کرده است تا آنجا که لغت نامۀ دهخدا از صورت یک فرهنگ یعنی کتاب لغت بیرون آمده و جنبه دائرة المعارفی به خود گرفته است. عناوین لغوی و اعلام این کتاب به حدود 343466 عنوان می رسد . این کتاب در بیست و شش هزار وچهارصد و پنج صفحۀ سه ستونی با قطع رحلی چاپ شده و در دویست و بیست و دو جزوه منتشر و در پنجاه جلد صحافی شده است. مقدمۀ این کتاب که مطالب آن توسط دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی جمع آوری و تدوین شده است شامل تعدادی مقالات لغوی و دستوری به قلم گروهی از دانشمندان و همکاران دهخدا، شرح حال دهخدا، چگونگی تألیف لغت نامۀ دهخدا تأسیس مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و یادداشتهای علامه دهخدا است.
 • لغت نامۀ دهخدا. چاپ کامپیوتری
 • این اثر بزرگ ملی در سال 1369 حروف نگاری کامپیوتری شد و با ویرایش و بازبینی در چاپی منقح در سال 1373 در 14 جلد منتشر گردید. در سال 1377 بار دیگر با ویرایش جدید در 15 جلد به چاپ رسید.
 • CD لغت نامۀ دهخدا
 • این لوح فشرده، طرحی است تازه برای استفادۀ آسان از لغت نامۀ دهخدا به عنوان یکی از ارزشمندترین آثار علمی در زبان و ادب فارسی که گنجینه جامع و منحصر به فرد لغت و ادب فارسی را در قالبی زیبا و موزون با ابزارهای پژوهشی متنوع به علاقه مندان و دوستداران فرهنگ و ادب فارسی عرضه کرده است.
 • فرهنگ متوسط دهخدا (2 جلدی)
 • فرهنگ متوسط دو جلدی دهخدا که در راستای تحقق خواستۀ علامه دهخدا (← مقدمه چاپ کامپیوتری، ص 376) تدوین گردید. در سال 1385 به چاپ رسید. در این فرهنگ علاوه بر ویرایش کل مجموعه اعلام تاریخی و جغرافیایی و توضیحات دایرة المعارفی لغات و همچنین شواهد حذف شده است.
 • لغت نامۀ بزرگ فارسی
 • پس از به پایان رسیدن تألیف لغت-نامۀ دهخدا در سال 1359 هیئت مؤلفان مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا با توجه به تجربۀ فراوانی که در طول تألیف لغت نامه به دست آورده بودند و نیز با اشرافی که بر کاستی ها و مشکلات لغت نامۀ دهخدا و نیز تمام فرهنگ های فارسی که تا آن زمان به چاپ رسیده بود داشتند، تصمیم به تألیف لغت نامه ای با عنوان لغت نامۀ بزرگ فارسی گرفتند. تألیف این لغت نامه بر مبنای توصیۀ علامه علی اکبر دهخدا در یادداشتها و پیشنهاد دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی با همکاری مؤلفان لغت نامۀ دهخدا زیر نظر دکتر سیدجعفر شهیدی آغاز گردید. در تألیف این لغت نامۀ بزرگ جمعی از مؤلفان لغت نامۀ دهخدا و تعدادی از اساتید و فارغ التحصیلان زبان و ادبیات فارسی همکاری داشته اند. تألیف این لغت نامه همچنان ادامه دارد.