کتابخانۀدکتر شهیدی
تالار شهیدی نیز یکی از بخش‌های مجموعه است که در سال 1386 پس از این که مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی مجموعۀ ارزشمند خود را به مؤسسه وقف کردند با عنوان تالار شهیدی شروع به کار کرد. این مجموعه در سال 1393 با کتابخانۀ مرکز ادغام شده و یک مجموعۀ واحد را تشکیل می‌دهند. مجموعه‌های ذکر شده دارای سیستم فهرست‌نویسی کامپیوتری و متصل به سیستم جامع کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران است و منابع آن از تمامی واحدهای دانشگاه قابل جستجو است. این کتابخانه به دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها، با داشتن مدرک، خدمات ارائه می‌دهد . در این کتابخانه زبان آموزان ضمن دسترسی به اینترنت سریع و رایانه برای ثبت نام و دسترسی به اینترنت قادر هستند دروس خود را مطالعه کرده و یا از منابع علمی موجود در کتابخانه استفاده کنند.