روسا و معاونین پیشین
نام سمت مدت حضور
مرحوم علامه علی اکبر دهخدا موسس و اولین رئیس مؤسسۀ دهخدا از سال 1324 تا 1334
مرحوم آقای دکتر محمد معین دومین رئیس مؤسسۀ دهخدا از 1334 تا 1345
علامه دکتر سید جعفر شهیدی سومین رئیس مؤسسۀ دهخدا 1347 تا 1385
آقای دکتر علی افخمی رئیس مؤسسۀ دهخدا 1385 تا 1393
آقای دکتر علی درزی رئیس مؤسسۀ دهخدا 1393 تا اکنون
     
علامه دکتر سید جعفر شهیدی معاونت مؤسسۀ دهخدا 1342 تا 1347
آقای دکتر غلامرضا ستوده معاونت مؤسسۀ دهخدا  
خانم دکتر شکوفه شهیدی معاونت مؤسسۀ دهخدا 1385 تا 1387
آقای دکتر قاسم صافی گلپایگنی معاونت آموزشی مؤسسۀ دهخدا 1387 تا 1388
آقای حسین احمد آخوندی معاونت اداری و مالی مؤسسۀ دهخدا 1387 تا 1390
آقای علی اکبر ابدی معاونت اداری و مالی مؤسسۀ دهخدا 1390 تا 1393
آقای عباس پهلوانی معاونت آموزشی مؤسسۀ دهخدا  
آقای عباس پهلوانی معاونت آموزشی مؤسسۀ دهخدا  
همکاران بازنشسته
نام سمت
آقای رسول ابوعلی زاده کتابدار
آقای سعید سعیدی مسئول امور دفتری
آقای مجتبائی مسئول دفتر ریاست
آقای بصیری متصدی نشریات
آقای ستار علی بابایی حسابدار
آقای قنبر علی سمیعی امور عمومی. ایشان در سال 1363 به فیض شهادت رسیدند.
آقای حبیب جوادی امور عمومی
آقای رمضان شفیعی امور عمومی
آقای محمد اسماعیل فرهادی متصدی امور عمومی
آقای رحمت اله کوشکستانی متصدی امور عمومی
آقای عباس شاه محمدی راننده
آقای دکتر محمد ذوالریاستین کارشناس پژوهشی
خانم فاطمه شاه محمدی کارشناس پژوهشی
آقای محمد رضا جناب زاده سرپرست آموزش
خانم عطیه ملت خواه مقدم کارشناس پژوهشی
آقای میر هاشم محدث عضو هیات علمی پژوهشی
آقای امیر توسلی متصدی امور نشریات
خانم فاطمه بهاور کارشناس پژوهشی
خانم زهرا ربیع زاده سرپرست کتابخانه
آقای حمید رضا قاسمی حسابدار
خانم الهه رهوار سرپرست گنجینه
آقای نعمت اله خیامی کارشناس مسئول حسابداری
خانم ظریفه کاشانی کارشناس پژوهشی