1 - زبان آموزان تازه وارد
 • طبقۀ دوم اتاق 69، پاسپورت و شمارۀ چهار رقمی نام نویسی خود را ارائه دهید و تاییدیه آن را دریافت نمایید.
 • طبقۀ دوم اتاق 70، تاییدیه نام نویسی خود را نشان دهید، هزینۀ بیمۀ حوادث را پرداخت نموده و رسید خود را دریافت نمایید.
 • طبقۀ دوم، یکی از اتاقهای 63، 67 و یا 74، تاییدیه نام نویسی خود را تحویل دهید و قبض بانک ملت را برای پرداخت شهریۀ کلاس خود دریافت نمایید.
 • نکته 1: دستگاه خودپرداز در اتاق 67 موجود می باشد.
  نکته 2: اگر دانش زبان فارسی ندارید و یا خواندن و نوشتن نمی دانید، توسط یکی از همکارارن ما در اتاقهای 63، 67 و یا 74 به کلاس مقدماتی یک فرستاده می شوید.
 • اگر زبان فارسی می دانید، برای تعیین سطح، به طبقۀ دوم اتاق 64 مراجعه فرمایید.
 • برگ زرد رنگ قبض بانک ملت را پس از پرداخت به بخش نام نویسی تحویل دهید. شما ثبت نام شدید.
 • کتاب خود را از طبقۀ اول، کتابفروشی دریافت نمایید.
 • کارت دانشجویی شما، روز بعد توسط مامور حفاظت و یا همکار ما در اتاق 63 به شما ارائه خواهد شد.

 • 2- زبان آموزان فعلی
 • طبقۀ دوم اتاق 69، پاسپورت و شمارۀ چهار رقمی نام نویسی خود را ارائه دهید و تاییدیه آن را دریافت نمایید.
 • طبقۀ دوم اتاق 70، تاییدیه نام نویسی خود را نشان دهید، هزینۀ بیمۀ حوادث را پرداخت نموده و یا اعتبار آن را چک نمایید.
 • طبقۀ دوم، یکی از اتاقهای 63، 67 و یا 74، تاییدیه نام نویسی خود را تحویل دهید و قبض بانک ملت را برای پرداخت شهریۀ کلاس خود دریافت نمایید.
 • نکته 1: دستگاه خودپرداز در اتاق 67 موجود می باشد.
 • برگ زرد رنگ قبض بانک ملت را پس از پرداخت به بخش نام نویسی تحویل دهید. شما ثبت نام شدید.
 • کارت دانشجویی شما، پس از پرداخت شهریۀ کلاس تمدید خواهد شد.