برگزاری اولین "كارگاه مهارتهاي عملي آموزش زبان فارسي"
اولين "كارگاه مهارتهاي عملي آموزش زبان فارسي در سال ۹۶" به مدت ده ساعت در روزهاي شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۶ و يكشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۶ برگزار شد. تدريس در اين كارگاه را آقاي دكتر بهروز محمودي بختياري به عهده داشتند. تعداد شركت كنندگان در كارگاه ۱۹ نفر بود كه با توجه به استقبال عموم از اين كارگاه و محدوديت براي ثبت نام مقرر گرديد كارگاه‌هايي از اين دست در طول سال به صورت مستمر برگزار گردد. شركت كنندگان در اين كارگاه با مهارتهاي عملي آموزش دستور و واژگان آشنا شدند. همچنين اسلايدهاي مربوط به اين كارگاه و منابع مورد نياز مدرسان را نيز معرفي و در اختيار آنان قرار گرفت. در خاتمه به همه شركت كنندگان در كارگاه گواهي شركت در كارگاه را دريافت نمودند.