نشست مشترك مؤسسه لغتنامه دهخدا و انجمن صنفي ويراستاران فارسي
نشست مشترك مؤسسه لغتنامه دهخدا و انجمن صنفي ويراستاران با موضوع فرهنگ نويسي و ويرايش در روز چهارشنبه ۲۲ شهريور ماه در محل مؤسسه لغتنامه دهخدا برگزار گرديد. در اين نشست كه با حضور دكتر حسن انوري و جمعي از استادان و و يراستاران و پژوهشگران برگزار شد، دكتر حسن انوري عضويت افتخاري انجمن را پذيرفتند. ايشان ضمن سخناني بر لزوم آشنايي ويراستاران با متون تاكيد كردند. پس از آن سه سخنران (حسن هاشمي ميناباد و سعيد ليان و فرهاد قربانزاده) درباره رابطه فرهنگ نويسي و ويرايش سخناني ايراد كردند. خانم اكرم سلطاني و آقاي بهروز صفرزاده نيز از تجربيات.خود در ويرايش و چاپ كامپيوتري لغتنامه دهخدا گفتند. پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان پايان بخش جلسه بود.