مراسم بزرگداشت شادروان دکتر محمد معین
ازشمار دو چشم‌ یك‌ تن‌ كم‌ وز شمار خرد، هزاران‌ بیش
به مناسبت چهل و ششمین سالگرد در گذشت شادروان دکتر محمد معین، مراسمی درساعت 6 بعد ازظهر 15 تیر 1396 در آستانه اشرفیه در مزار ایشان برگزار می گردد.