جشنواره غذاي بين الملل درموسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران
جشنواره غيررقابتي غذاهاي ملل كه اينك تبديل به يك برنامه ثابت ترمي پرمخاطب شده است، در تاريخ 1397/4/10 در محل موسسه برگزار شد. اين جشنواره با هدف تعامل و آشنايي دانشجويان كشورهاي
مختلف با آداب و سنن يكديگر برنامه‌ريزي شده و با مشاركت و حضور فعال دانشجويان همراه بود. در اين برنامه دانشجويان با فراخوان قبلي نسبت به طبخ غذاهاي محلي خود اقدام كرده و ضمن معرفي و نحوه طبخ هر غذا، سايردانشجويان را به صرف غذا و دورهمي صميمانه دعوت كردند. در اين برنامه طبخ غذا توسط دانشجوياني از كشورهاي: كره جنوبي،‌ اسكاتلند، تركيه، نروژ،‌ سوئد،‌ فرانسه،‌ عراق،‌ آلمان، هندوستان،‌ چين و ژاپن انجام شده و همچنين تعدادي از غذاهاي ايراني توسط مدرسين و همكاران موسسه طبخ و با نوشيدني‌هاي سنتي ايراني پذيرايي به عمل آمد.