جشنواره غذاي بين الملل درموسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران

جشنواره غيررقابتي غذاهاي ملل با هدف تعامل و آشنايي دانشجويان كشورهاي مختلف با آداب و سنن يكديگر در تاريخ ۱۳۹۷/۲/۱۷ در محل مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا برگزار گرديد. اين برنامه كه با مشاركت و حضور فعال دانشجويان همراه بود، دانشجويان با فراخوان قبلي نسبت به طبخ غذاهاي محلي خود اقدام كرده و ضمن معرفي و نحوه طبخ هر غذا، سايردانشجويان را به صرف ناهار و دورهمي صميمانه دعوت كردند.