رويدادهاي فرهنگي  و اجتماعي  هفته دوم اسفندماه 1396 مؤسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران

در هفته دوم اسفند برنامه‌های جشنواره غیررقابتی غذاهای ملل، اردوی یک‌روزه ایران‌شناسی به کاشان، کارگاه یک روزه فرهنگ ایران و مراسم روز درختکاری در این مؤسسه برگزار شد.

- جشنواره غيررقابتي غذاهاي ملل در مؤسسه لغت نامه دهخدا
جشنواره غيررقابتي غذاهاي ملل با هدف تعامل و آشنايي دانشجويان كشورهاي مختلف با آداب و سنن يكديگر در تاريخ 1396/12/9در محل مؤسسه لغت نامه دهخدا برگزار گرديد. اين برنامه كه با مشاركت و حضور فعال دانشجويان همراه بود، دانشجويان با فراخوان قبلي نسبت به طبخ غذاهاي محلي خود اقدام كرده و ضمن معرفي و نحوه طبخ هر غذا، سايردانشجويان را به صرف ناهار و دورهمي صميمانه دعوت كردند.

- اردوي يكروزه ايرانشناسي كاشان
اين برنامه كه با هماهنگي خانه گردشگري دانشگاه تهران اجرا گرديد، تعدادي از دانشجويان اين مؤسسه، از بناهاي تاريخي شهر كاشان بازديد كردند. اين برنامه در تاريخ 1396/12/11 برگزار گرديد.

- كارگاه يك روزه فرهنگ ايران
به منظور آشنايي دانشجويان غير ايراني موسسه لغت نامه دهخدا با فرهنگ ايران،  برنامه يك روزه بازديد از موزه‌ها و آشنايي با ورزش‌هاي باستاني و پهلواني ايران در تاريخ 1396/12/15برگزار شد. در اين برنامه، دانشجويان به همراه مدرسان از موزه ايران باستان، موزه دوره اسلامي و موزه آبگينه بازديد كردند. همچنين دانشجويان  با حضور در محل زورخانه دانشگاه تهران و به اهتمام مديريت و ورزشكاران اين زورخانه، ضمن شركت در كارگاه آشنايي با اين ورزش باستاني، شاهد اجراي گوشه‌اي از اين ورزش توسط ورزشكاران بودند.

- مراسم روز درختكاري در مؤسسه لغت نامه دهخدا
اين برنامه كه با حضور دكتر درزي، رئيس مؤسسه دهخدا و دكتر عدالتخواه شهردار ناحيه 7 منطقه يك تهران برگزار گرديد، دانشجويان غير ايراني اين مؤسسه نسبت به كاشت سي نهال در محل باغ مؤسسه اقدام كردند. حضور فعال دانشجويان در اين برنامه، فضايي بانشاط و صميمي را ايجاد كرده بود كه نشان ازعلاقه مندي دانشجويان به اين آيين را داشت. اين برنامه در تاريخ 1396/12/16 برگزار گرديد.