اهداي چند جلد از نسخ خطي كتابخانه مرحوم دكتر سيد‌علي شايگان به موسسه لغت‌نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران
در بازديدي كه توسط خانم دكتر ويدا سميعيان (زبانشناس و استاد بازنشسته دانشگاه كاليفرنيا) به همراه دكتر مريم شايگان و دكتر ليلي شايگان (فرزندان مرحوم دكتر شايگان) از موسسه لغت ‌نامه دهخدا و مركز بين المللي زبان فارسي در تاريخ 1397/3/8 به عمل آمد نامبردگان ضمن حضور در جلسه شوراي مولفين موسسه، تعداد شش جلد نسخه خطي و دو جلد كتاب چاپ سنگي از كتابخانه مرحوم دكتر شايگان را به  موسسه  لغت نامه دهخدا اهدا كردند .
دكتر سيد‌علي شايگان استاد دانشگاه تهران و از ياران زنده ياد دكتر محمد مصدق بوده و مدتي نيز به عنوان معاون دانشكده حقوق دانشگاه تهران فعاليت مي‌كرد .