برنامه هفتگی دوره عالی ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی تابستان 98
از تاریخ 10 تیر تا 27 شهریور 1398
From Jul. 01, 2019 to Sep. 18, 2019

شهریه (ريال)

نام مدرس

ساعت

روز

نام دوره

7,000,000

آقای دکتر قاسمی

9:00 تا 12:00

شنبه

شعر معاصر فارسی

7,000,000

آقای دکتر قاسمی

9:00 تا 12:00

یکشنبه

غزلیات شمس تبریزی

7,000,000

خانم دکتر داودی

9:00 تا 12:00

دوشنبه

شاهنامه

7,000,000

خانم دکتر مهر

13:00 تا  16:00

دوشنبه

فرهنگ عامه

7,000,000

خانم دکتر فتوحی

9:00 تا 12:00

سه­ شنبه

تاریخ ایران

7,000,000

آقای دکتر شهبازی

9:00 تا 12:00

چهارشنبه

مثنوی معنوی