نشست شناخت و بررسی آثار علی اکبر دهخدا
نشست شناخت و بررسی آثار علی اکبر دهخدا روز 31 خرداد1396 با حضور حدود 60 تن ازدانشجویان و فارسی آموزان خارجی از کشورهای مختلف آسیایی، خاورمیانه و اروپا در موسسه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی برگزار شد.مهمان این نشست خانم اکرم سلطانی از مولفان لغت نامه دهخدا و سرپرست بخش فنی لغت نامه بزرگ فارسی ،که در تداوم لغت نامه دهخدا منتشر می شود،بود.خانم سلطانی در این نشست درباره جوانب مختلف شخصیت دهخدا برای دانشجویان سخن گفت و متن یکی از «چرند پرند»های وی را خواند و آن را یرای تشریح کرد.درپایان این نشست علاوه بر پاسخگویی به چند پرسش،دانشجویان و زبان آموزان همراه مدرسان خود(خانم نوابی، خانم ملکشاهی،خانم خلیل خانه،خانم مهدیان، خانم قدیری) به موزه لغت نامه رفتند و از اسناد و مدارک این لغت نامه ،که با عنوان «گنجینه دهخدا» نگهداری می شود، دیدن کردند.در این دیدار خانم سلطانی و خانم مانا شایسته (مدیر موزه) اطلاعات و توضیحاتی درباره وسایل و اشیا و مدارک این موزه در اختیار دانشجویان و زبان آموزان قراردادند.