برگزاري هفتمين جشنوارۀ بين الملل دانشگاه تهران
هفتمين جشنوارۀ بين الملل دانشگاه تهران سوم خرداد ۱۳۹۶ با پيام صلح و دوستي ملل و آشنايي با فرهنگ كشورها در دانشگاه تهران برگزار شد. در اين جشنواره، در بخش موفق ترين مشاور بين الملل، دكتر علي درزي و در بخش مؤلفان برتر بين المللي بخش مقاله، دكتر سيد محمود علوي، از موسسۀ لغتنامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي در ميان برترين نفرات انتخاب شده بودند.