برگزاري آزمون سامفا در مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران
پنجمين دوره آزمون سنجش استاندارد مهارت‌هاي زبان فارسي (سامفا)، روز جمعه ۱۵ شهريور ۱۳۹۸ در مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران برگزار شد. اين آزمون كه زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي‌شود، مهارت‌هاي زبان‌آموزان در چهار بخش شنيداري، خوانداري، نوشتاري و گفتاري سنجيده مي‌شود. لازم به ذكر است اين آزمون در دو شهر و سه كشور ديگر نيز همزمان برگزار گرديد.