فريــاد كه از عمر جهان هر نفسي رفت      ديـديم كزين جمع پراكنـــده كسـي رفت
  شادي مكن از زادن و شيون مكن از مرگ   زين گونه بسي آمدو زين گونه بسي رفت
                                                                                                استاد سايه

غلام‌حسين صدري افشار؛ فرهنگ‌نويسي تمام عيار
غلام‌حسين صدري افشار و دو همكار وفادارش، نسرين و نسترن حكمي، منشأ تحولي چشم­گير در فرهنگ‌نويسي فارسي شدند. آنها با تمركز بر زبان فارسيِ روز و يك سو نهادن واژه‌هاي كهن، راهي نو در اين زمينه گشودند. ويراست‌­هاي بعدي فرهنگشان، كه ويرايش به معناي واقعي كلمه بود، نشان از پويايي و پشت­كار ايشان در كار تاب‌فرساي فرهنگ‌­نويسي داشت. استاد صدري افشار ديگر در ميان ما نيست، اما فرهنگ‌هاي فارسي ارزشمندش در چهارگوشۀ عالم دست­گير فارسي­‌زبانان و فارسي‌آموزان است و خواهد بود. 
مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مركز بين­‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران درگذشت اين استاد برجسته را به جامعۀ فرهنگي كشورمان تسليت مي‌گويد. روانش شاد و راهش پررهرو باد.