بازديد فارسي آموزان مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران از موزه‌هاي ايران باستان، دوره اسلامي، مقدم و زورخانه دانشگاه تهران – ارديبهشت ۱۳۹۷
به منظور آشنايي دانشجويان غير ايراني مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا با فرهنگ ايران، برنامه يك روزه بازديد از موزه‌ها و آشنايي با ورزش‌هاي باستاني و پهلواني ايران در تاريخ ۱۹/‏۰۲/‏۱۳۹۷‬ برگزار شد. در اين برنامه، دانشجويان به همراه مدرسان از موزه ايران باستان، موزه دوره اسلامي و موزه مقدم دانشگاه تهران بازديد كردند. همچنين دانشجويان با حضور در محل زورخانه دانشگاه تهران و به اهتمام مديريت و ورزشكاران اين زورخانه، ضمن شركت در كارگاه آشنايي با اين ورزش باستاني، شاهد اجراي گوشه‌اي از اين ورزش توسط ورزشكاران بودند.