برگزاري نشست آموزه‌هاي مولانا و برداشت‌هاي عام در موسسۀ لغت نامۀ دهخدا
به مناسبت سالروز مولانا، نشست آموزه‌هاي مولانا و برداشت‌هاي عام با سخنراني استاد كريم زماني در موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران برگزار شد. اين برنامه كه در تاريخ هفتم مهر1398 در تالار دكتر افشار اين موسسه برگزار گرديد، پس از خير مقدم دكتر علي درزي، استاد كريم زماني در خصوص موضوع برنامه سخنراني كردند. ايشان در مقدمه سخنراني اشاره كردند كه: "آموزه‌هاي عرفاني به طور اعم و آموزه‌هاي مولانا به طور اخص به گونه‌اي است كه اگر درست و بجا تعريف نشود و يا برداشت  نادرست از برخي ابيات، واژگان و نيز استناد به گفتارهاي منظوم و منثور نامعتبر و غيرموثق انجام گيرد در نهايت به داوري‌هاي نادرست درباره مولانا و آموزه‌هاي او مي‌انجامد، لذا بايد بر اهميت تحقيق و پژوهش صحيح تاكيد كرد." ايشان در ادامه بحث اصلي خود را با موضوع آموزه‌هاي مولانا ارائه كردند.
مثنوي‌خواني و تفسير، بخش ديگر اين نشست بود كه توسط دكتر ايرج شهبازي از اعضاي هيات علمي موسسۀ لغت نامۀ دهخدا به اختصار اجرا گرديد. در اين مراسم همچنين از لوح فشرده ديداري و شنيداري فلسفه نجات در عرفان مولانا از توليدات مؤسسة لغت‌نامة دهخدا رونمايي گرديد. اجراي اين برنامه را  دكتر صالح زماني از پژوهشگران اين حوزه به عهده داشتند و استقبال گرم مخاطبين از اين برنامه  كه حدود دوبرابر ظرفيت سالن اصلي بود، باعث گرديد كه پس از تكميل ظرفيت سالن اصلي، ساير مخاطبان در سالن جنبي و به صورت مداربسته اين برنامه را دنبال كنند.
لازم به ذكر است است استاد كريم زماني مولف كتاب‌هاي: دوره هفت جلدي شرح جامع مثنوي معنوي، ميناگر عشق، بر لب درياي مثنوي معنوي، شرح كامل فيه مافيه، ترجمه روشنگر قرآن كريم، شرح ديوان شمس و ...  
و دكتر ايرج شهبازي مولف كتاب‌هاي: سفري بر آسمان كن، سراي سكوت، گنگ گويا، پيداي پنهان و ... هستند.