بازديد دانشجويان غير ايراني مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي از موزه مقدم و زورخانه دانشگاه تهران
در راستاي معرفي و شناخت بيشتر دانشجويان غير ايراني با فرهنگ و هنر ايران و با تاكيد بر مطالب درسي، برنامه بازديد از موزه مقدم و شركت در برنامه ورزش‌هاي باستاني و پهلواني در محل زور خانه دانشگاه تهران برگزار گرديد. اين برنامه در قالب يك تور نيم روزه در تاريخ نهم مهرماه 1397 اجرا شد.