دورة كوتاه‌مدت تخصصي تربيت مدرس زبان فارسي به غيرفارسي زبانان موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران برگزار شد. 
دوره كوتاه‌مدت تخصصي تربيت مدرس زبان فارسی به غيرفارسی زبانان به مدت 4 روز در تيرماه 1398 در موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران برگزار شد.  اين دوره كه در دو گروه آموزشي اجرا گرديد، شركت‌كنندگان با مفاهيم پايه آواشناسي و نحو مورد نياز براي آموزش زبان فارسي آشنا شدند. 
دكتر محمود بي‌جن‌خان، كارگاه آواشناسي فارسي؛ دكتر مزدك انوشه، كارگاه آشنايي با نحو زبان فارسي بر اساس دستور زايشي؛ دكتر امير صادقي، كارگاه روش تدريس و دكتر سيد‌محمد علوي، كارگاه مفاهيم سنجش وآزمون‌‌سازي را در اين دوره تدريس كردند. 

با توجه به استقبال شركت‌كنندگان از اين دوره، مقرر شد كارگاه‌هاي تكميلي در آينده نزديك در اين موسسه برگزار شود.