جلد هشتم از مجموعۀ لغت­‌نامۀ بزرگ فارسي در مؤسسۀ لغت­ نامۀ دهخدا منتشر گرديد:

جلد هشتم از مجموعۀ لغت­ نامۀ بزرگ فارسي مشتمل بر جزوات 6، 7، 8، 9 از مدخل  «ببا» تا «بربيهوده» منتشر گرديد. جلد اول تا ششم از اين مجموعه به حرف «آ» و «الف» و جلد هفتم و هشتم در 1370 صفحه به قسمتي از حرف «ب» اختصاص دارد و بقيه حرف «ب» در دست تأليف است. در تأليف اين مجلد كه سرپرستي علمي آن را رسول شايسته برعهده داشته ­است، غلامرضا ستوده، اكرم سلطاني، مهري جليلي جليل، ايرج مهركي، عبدالرضا قريشي، مريم ميرشمسي، محمدجواد درهمي، ايرج شهبازي، پگاه خديش، بهروز صفرزاده و... مشاركت داشته‌­اند. از اين مجلد در روز هفتم اسفند 1397 در مراسم بزرگداشت علامه دهخدا و دكتر محمد معين رونمايي به عمل آمد. 
لازم به ذكر است تاليف  لغت‌نامۀ بزرگ فارسي از سال 1360 بر مبناي توصيۀ علي اكبر دهخدا در يادداشتها و پيشنهاد سيدمحمد دبيرسياقي با همكاري مؤلفان لغت‌نامۀ دهخدا زير نظر سيدجعفر شهيدي آغاز گرديد. در تأليف اين لغت‌نامۀ بزرگ جمعي از مؤلفان لغت‌نامۀ دهخدا و تعدادي از استادان و دانش‌آموختگان زبان و ادبيات فارسي همكاري داشته‌اند. تأليف اين لغت‌نامه همچنان ادامه دارد.