برگزاري هفته بازديد‌هاي فرهنگي آموزشي فارسي‌آموزان بين‌الملل موسسۀ دهخدا
هفته بازديد‌هاي فرهنگي آ موزشي فارسي‌آموزان بين‌الملل مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين‌‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران برگزار شد. اين برنامه از تاريخ 22 تا 28 دي‌ماه 1397 در راستاي اهداف آموزشي مركز و براي آشنايي فارسي‌آموزان بين الملل با فرهنگ و رسوم ايران، با همراهي مدرسان به صورت متمركز اجرا گرديد.بازديد از باغ موزه نگارستان، حضور در زورخانه دانشگاه تهران و آشنايي با ورزش پهلواني ايران، بازديد از موزه موسيقي، بازديد از موزه دكتر حسابي و تور آموزشي بازديد و خريد از فروشگاه‌هاي صنايع‌دستي و بازار به منظورآشنايي فارسي‌آموزان با مكالمات محاوره‌اي، بخشي از برنامه‌هاي اين هفته بوده كه با استقبال گسترده فارسي‌آموزان و رضايت آنان از اجراي اين برنامه همراه بود.
مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين‌‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران تلاش مي‌كند كه با ارتقا سطح كيفي آموزشي و اجراي برنامه‌هاي متنوع كمك آموزشي، همچنان به عنوان مركز پيشرو در آموزش
زبان فارسي قدم بردارد.