رونمايی از فرهنگ فارسی‌آموز دهخدا
مراسم رونمايی از فرهنگ فارسی‌آموز دهخدا روز سه‌شنبه 30 مهر 1398 با حضور دكتر انوری، دكتر ستوده، استاد شايسته، دكتر درزی، دكتر يو، رئيس گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه هنكوك كره جنوبی، خانم دكتر كواك، استاد زبان فارسی اين دانشگاه و جمعی از استادان و فرهنگ‌نويسان، در تالار دكتر معين مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار شد.
در اين مراسم، بهروز صفرزاده مولف اين فرهنگ گفت: «فرهنگ فارسی‌آموز دهخدا كه به همت مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللی آموزش زبان فارسی منتشر شده ‌است، نخستين فرهنگ فارسی است كه مدخل‌های آن براساس بسامد آن‌ها در يك پيكرۀ زبانیِ بزرگ گزينش شده‌اند و حاوی حدود هشت هزار واژه و اصطلاح رايج و پربسامد فارسی امروز است و برای غيرفارسی‌زبانانی تأليف شده كه فارسی می‌آموزند». وی مهم‌ترين ويژگي‌های فرهنگ فارسی‌آموز دهخدا را چنين برشمرد: «استفاده از پيكرۀ زبانی نودميليون‌واژه‌ای فارسی امروز، كه آقای حميد حسنی آن را در طول بيست سال از چندين هزار متن كوچك و بزرگ فراهم آورده‌است؛ به دست دادن هزار واژۀ پربسامد فارسی امروز. دانستن اين هزار واژه برای زبان‌آموزان اهميت حياتي دارد؛ تعريف‌نگاری به زبان ساده و با استفاده از واژگان مشخص و محدود، كه اصطلاحاً «واژگان تعريف‌نگاری» خوانده می‌شود؛ ثبت واژه‌های فارسی گفتاری با تلفظ طبيعی آن‌ها و املای گفتاری‌شان؛ ذكر مثال‌های متعدد و متنوع كه كاربرد طبيعی واژه‌ها را در بافت نشان می‌دهند؛ تعيين اسم‌هايی كه صورت جمعشان كاربرد ندارد و هم‌چنين جمع‌های بی‌مفرد؛ تعيين تكيۀ آوايی خاص در برخی واژه‌ها».
سپس دكتر حسن انوری، استاد ادبيات و فرهنگ‌نويس برجسته، در خصوص اين فرهنگ توضيحاتی ارائه كرد و دربارۀ سابقۀ بيست و پنج سالۀ آشنايی خود با بهروز صفرزاده و هم‌كاری‌اش در فرهنگ‌نويسی سخن گفت و افزود: «بهروز صفرزاده برای فرهنگ‌نويسی به دنيا آمده است».
آن‌گاه استاد رسول شايسته، از مؤلفان پيش‌كسوت لغت‌نامۀ دهخدا و لغت‌نامۀ بزرگ فارسی، گفت كه تأليف چنين فرهنگ كوچك و ساده‌ای به‌هيچ‌وجه كار آسانی نيست و مستلزم سال‌ها تجربه و ممارست در كار فرهنگ‌نويسی است.
بعد از آن دكتر علي درزی، رئيس مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسی، دربارۀ چگونگی شكل‌گيری طرح تأليف اين فرهنگ سخنانی ايراد كرد و افزود كه از چنين طرح‌هايی كه در مدت مشخص و معقولی به نتيجه مي‌رسند استقبال می‌شود.
سپس خانم اكرم سلطانی، سرپرست بخش تأليف مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا، اشاره كرد كه طرح تأليف چنين فرهنگی را چندين سال قبل به مؤسسه ارائه و همواره آن را پي‌گيری كرده بود و خوش‌بختانه اكنون شاهد به ثمر نشستن آن است.
در پايان آقای عباس پهلوانی، معاون مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللی آموزش زبان فارسی، دربارۀ چگونگی تأمين بودجۀ طرح و هم‌چنين عوامل دخيل در به ثمر رسيدن آن توضيحاتی داد. 
گفتنی است از بهروز صفرزاده تاكنون كتاب‌های: فرهنگ زبان‌آموز فارسی، فرهنگ فارسی گفتاری، تحول آوايی واژه‌های عربی در فارسی، فرهنگ موضوعی فارسی و دست‌نامۀ ويرايش منتشر شده است. وی هم‌اكنون به عنوان فرهنگ‌نويس و ويراستار با مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم‌كاری می‌كند.