برگزاري مراسم معارفه معاون علمي مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي
مراسم معارفه دكتر محمود بي‌جن‌خان به عنوان معاون علمي مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران در روز 18 آذر1398 در تالار دكتر معين اين مؤسسه برگزار گرديد. دكتر علي درزي در اين مراسم ضمن اشاره به سوابق علمي دكتر بي‌جن‌خان، اظهار اميدواري كرد كه با حضور ايشان سطح فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي مؤسسه و مركز ارتقاء يابد.
گفتني است دكتر بي‌جن‌خان، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و داراي دكتري زبان‌شناسي بوده و تا كنون كتاب‌هاي: واج شناسي، فرهنگ بسامدي بر اساس پيكره متني زبان فارسي امروز، نظام آوايي زبان فارسي و ... از ايشان منتشر شده است كه بنا به پيشنهاد رئيس مؤسسه و طي حكمي از طرف رئيس دانشگاه تهران به مدت سه سال به اين سمت منصوب شده‌اند.