برگزاری نهمین مراسم گرامی داشت علامه دهخدا و بزرگداشت استاد دکتر سعید نجفی اسداللهی