اهداي جزوات لغت‌نامه دهخدا به مراكز فرهنگي و آموزشي
در راستاي گسترش آموزش زبان فارسي و ترويج فرهنگ پژوهش و كتابخواني، مؤسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران در نظر دارد جزوات رحلي لغت نامه دهخدا را به مراكز، نهادها و مؤسسات فرهنگي و آموزشي اهدا نمايد. موسسات فوق مي‌توانند درخواست‌هاي خود را به صورت نامه رسمي به موسسه لغت نامه دهخدا ارسال کنند تا هماهنگي لازم براي تحويل جزوات به عمل آيد. لازم به ذكر است با توجه به امكانات موجود، امكان تحويل بيش از يك دوره به هر مركز وجود ندارد.


شماره تماس : 22717116
شماره فکس: 22711902