برگزاری هفته بازديد‌های فرهنگی آموزشی فارسی‌آموزان بين‌الملل مؤسسۀ دهخدا:

هفته بازديد‌های فرهنگی آموزشی فارسی‌آموزان بين‌الملل مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين‌‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار شد. اين برنامه در هفته سوم ارديبهشت ۱۳۹۸ و در راستای اهداف آموزشی مركز و برای آشنايی فارسی آموزان بين‌الملل با فرهنگ وهنر ايران و با همراهی مدرسان به صورت متمركز اجرا گرديد. در اين هفته فارسی آموزان به تفكيك سطح از باغ‌موزه هنرهای ايرانی، موزه سينمای ايران و موزه موسيقی بازديد كردند. در اين برنامه فارسی آموزان علاوه بر يادگيری مكالمات محاوره‌ای زبان فارسی با گوشه‌ای از فرهنگ و هنر ايران آشنا شدند. اين برنامه و ساير برنامه‌های متنوع كمك آموزشی در راستای ارتقا سطح كيفی آموزشی مركز بين‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برنامه‌ريزی و اجرا مي‌شوند.