بازديد استادان دانشگاه بامبورگ از مؤسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي

خانم دكتر ركسان هاگ هيگوچي و خانم ميترا شريفي نيستانك استادان دانشگاه بامبورگ آلمان از از موسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي بازديد كردند. اين بازديد كه در تاريخ 29 آذر 1396 انجام گرديد، دكتر علي درزي،‌ رييس مؤسسه و نامبردگان در خصوص تداوم همكاري، تبادل نظر كردند. لازم به ذكر است دانشگاه بامبورگ مدت 25 سال است كه با موسسه لغت‌نامه دهخدا همكاري مي‌كند و تا كنون فارسي‌آموزان بسياري را به اين مؤسسه اعزام كرده است.