بارگذاري سايت عربي مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران
"مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي" در راستاي گسترش آموزش زبان فارسي و جذب علاقه‌مندان عربي‌زبان به فراگيري زبان فارسي، زبان عربي را نيز به صفحه وب سايت رسمي مركز اضافه كرده و ارائه خدمات را به سه زبان فارسي، انگليسي و عربي گسترش داده است. بدين ترتيب آن دسته از سخنگويان زبان عربي كه قادر به استفاده از صفحات فارسي و انگليسي وب سايت اين مؤسسه نبوده‌اند از اين پس مي‌توانند با استفاده از صفحات عربي در جريان روند فعاليت‌هاي اين مركز و نحوۀ پذيرش در آن قرار گيرند. قرار است اخبار و فعاليت‌هاي جانبي اين مركز نيز بصورت گزينشي در صفحات عربي قرارداده شود.