دومین نشست روسای مراکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران در تاریخ چهارده مرداد از ساعت نه تا هجده برگزار گردید.
در مراسم افتتاحیه این نشست ابتدا دکتر درزی رئیس مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا ضمن خیر مقدم به عنوان میزبان و اولین مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی بر لزوم استاندارد سازی یکتای آموزش زبان فارسی تاکید کرده و از سیاست‌های دوگانه در این خصوص انتقاد کردند. در ادامه برای شناخت زبان فارسی از منظر یک غیر فارسی‌زبان؛ خانم تویاما از دانشگاه اوزاکای ژاپن به عنوان فارسی‌آموز در موسسه دهخدا از اهداف و انگیزه‌های خود برای یادگیری زبان فارسی و تجربیات خود مطالبی را بیان نمود. دکترعلیزاده مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم سخنران بعدی این برنامه بودند و استاندارد سازی را در سه بخش محتوی، شیوه آموزش و سنجش را به عنوان برنامه‌های سازمان نام برده و برگزاری آزمون سامفا را نمونه‌ای موفق در این خصوص خواندند.
دکتر حسین سالار آملی؛ قائم مقام وزیرعلوم تحقیقات و فناوری در امور بین الملل، در سخنرانی خود تاکید کردند نقش مراکز صرفا آموزشی نیست و از زبان فارسی در گستره‌ای فراتر و به عنوان زبان مودت، دوستی و تئوری صلح  باید استفاده شود.
پس از برنامه افتتاحیه نشست‌های تخصصی آغاز گرید. در نشست اول  گزارشی ازکارگروه‌های تخصصی شورای علمی برنامه ارائه شده و سپس روسای مراکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران، دانشگاه امام خمینی قزوین، دانشگاه شیراز، دانشگاه اهواز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه مازندران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه همدان، دانشگاه کردستان، دانشگاه پیام نور و کالج زبان فارسی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به ارائة راهکارهای توسعة فعالیت‌های مراکز مطالبی را بیان نمودند .
در نشست دوم معرفی و بررسی آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های فارسی (سامفا) توسط رئیس کارگروه علمی – با محتوی ارايه گزارش از آزمون اول و دوم، معرفی آزمون و برنامه‌های آتی آزمون انجام گرفت.
پس از صرف ناهار و اقامه نماز، نشست سوم با موضوع کتب آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، با حضور نویسندگان این کتاب‌ها صورت گرفت. این نشست با
بازدید از انتشارات مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا در ساعت هجده پایان یافت.