مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
پگاه خدیش، دارای درجۀ دکتری در زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی مؤسسۀ لغت¬نامه دهخدا و مرکز بین¬المللی آموزش زبان فارسی، فعالیت او در مؤسسۀ و مرکز از سال 1385 آغاز گردید. خانم دکتر خدیش چندین مقاله را در مجلات علمی پژوهشی به چاپ رسانده است. ریخت¬شناسی افسانه¬های ایرانی پایان¬نامۀ وی بوده که توسط انتشارات علمی فرهنگی به چاپ رسیده است. درحال حاضر تألیف قسمتی از حرف «ب» بر عهدۀ او است.
روز شمار زندگی