علی اکبر دهخدا
محمد معین
سید جعفر شهیدی
سید محمد دبیر سیاقی
احمد بهمنیار
محمد پروین گنابادی
جلال همایی
رضا قاسمی
محمد صادق وحدت
عباس دیو شلی
جواد درهمی
حسن احمدی گیوی
عبدالله انوار
حسن انوری
سعید نجفی اسدالهی
خسرو فرشیدورد
علی اشرف صادقی
رسول شایسته
غلامرضا ستوده
محمد استعلامی
علی‌اکبر سعیدی سیرجانی
محمدابراهیم باستانی پاریزی


برای اطلاع ازنام دیگر مولفان و همکاران لغت نامه دهخدا نگاه کنید به مجلل لغتنامه دهخدا، چاپ کامپیوتری ، صفحات 479 تا 486