• مدیریت و همکاران اداری و ستادی
  • همکاران بخش تالیف
  • همکاران بخش آموزش
  • بازنشستگان
  • روسا و معاونین پیشین
تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس
آقای دکتر علی درزی
ریاست مؤسسه و مرکز
alidarzi@ut.ac.ir
مستقیم : 22701058
داخلی : 200
آقای عباس پهلوانی
معاون اجرایی مؤسسه و مرکز
مستقیم : 22711800
داخلی : 262
      آقای مهدی تجلی
مدير روابط عمومی و بين الملل
mtajalli@ut.ac.ir
مستقیم: 22701083
داخلی: 263
آقای سید فرهاد ترابی
رئیس اداری و پشتیبانی
ftorabi1346@ut.ac.ir
مستقیم : 22731477
خانم شیما صافی
رئیس دفتر مؤسسه و دبیرخانه
shima.safi@ut.ac.ir
مستقیم : 22718074
داخلی : 200 و 216
دورنگار : 22711902
خانم مریم مقدم
کارشناس پژوهشی
داخلی : 221
  آقای ابراهیمی
رئیس امور مالی
مستقیم : 22713011
داخلی : 245
خانم مهناز غفاری
کارشناس امور مالی ghafari_nazari@ut.ac.ir
مستقیم : 22713011
داخلی : 245
آقای اویس هاشمی
کارپرداز و کارشناس کتابخانه
مستقیم : 26852069
داخلی : 264
 

خانم مهندس لیوسا رسولی
کارشناس مسئول فرابری داده ها rasouli@ut.ac.ir

مستقیم: 22731473

داخلی : 226

آقای علیرضا شاه محمدی
امور رایانه
داخلی : 247
امور عمومی خانم لیلا مؤدب، آقای هادی کریمی، آقای داوود عزیزی، آقای اسکندری و آقای اسلامی داخلی : 208 ، 301 ، 217 ، 207 ، 235 ، 252 خانم معصومه عبدالهی
رئیس کتابخانه
مستقیم : 22719495
داخلی : 211
خانم مانا شایسته
سرپرست گنجینه
داخلی : 252   انتظامات مستقیم : 22731475
داخلی : 201
  خانم مژگان مقدس جعفری
اپراتور تلفنخانه
مستقیم : 22700857 - 22731473
داخلی : 0 و 300
  خانم هاله رضایی
کارشناس انتشارات
مستقیم :
داخلی : 234

خانم فاطمه مهدیان

( کارشناس بخش آموزش )مدرس

مستقیم: 22716833

داخلی : 219

خانم مینا مثمر

( کارشناس بخش آموزش )مدرس

مستقیم: 22731473

داخلی : 218

خانم زهرا ملکشاهی

مدرس

 

خانم سیده رویا معصومی

مدرس

 
  آقای حسین باقرزاده داخلی : 255   آقای مهدی طریق پور
تأسیسات
مستقیم :
داخلی : 203
تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس
خانم اکرم سلطانی
سرپرست بخش فنی تألیف
akramsoltani@ut.ac.ir
مستقیم : 22717116
داخلی : 229
خانم دکتر پگاه خدیش
بخش تألیف و عضو هیئت علمی مؤسسه و مرکز
pkhadish@ut.ac.ir
مستقیم :
داخلی : 232
آقای دکتر ایرج شهبازی
بخش تألیف و عضو هیئت علمی مؤسسه و مرکز
مستقیم :
داخلی : 209
خانم مهناز بیکی
بخش تألیف mahna2.beygi@yahoo.com
مستقیم :
داخلی : 239
خانم اکرم محمدی
امین اموال ، بخش تألیف
akrammohammadi@ut.ac.ir
مستقیم :
داخلی : 230
خانم رکسانا نصیری
بخش تألیف
nasiri@ut.ac.ir
مستقیم :
داخلی : 230
تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس
        خانم اعظم السادات نوابی
سرپرست بخش آموزش
مستقیم : 22716833
داخلی : 219
آقای دکتر قاسمی
سرپرست آزمایشگاه زبان و اتاق نمایش
مستقیم :
داخلی : 243
داخلی آزمایشگاه : 205
  خانم مهدوی
امور دانشجویی
icps.dormitory@ut.ac.ir
مستقیم : 26852077
داخلی : 227
  خانم ندا نفیسی
امور بین الملل
icps@ut.ac.ir
مستقیم : 22717120
داخلی : 1
  خانم جمشیدی
بخش آموزش زبان آموزان
مستقیم :
داخلی : 224
 

خانم ربابه حیاتی
امور کنسولی دانشجویان

consular_icps@yahoo.com

مستقیم : 22708131
  خانم مینو نامداری
mnamdari@ut.ac.ir
داخلی : 237
  خانم مریم مقدم
کارشناس بخش آموزش
مستقیم :
داخلی : 221
     
اسامی همکاران بازنشسته مؤسسۀ دهخدا از سال 1350 تا کنون :
نام سمت
آقای رسول ابوعلی زاده کتابدار
آقای سعید سعیدی مسئول امور دفتری
آقای مجتبائی مسئول دفتر ریاست
آقای بصیری متصدی نشریات
آقای ستار علی بابایی حسابدار
آقای قنبر علی سمیعی امور عمومی. ایشان در سال 1363 به فیض شهادت رسیدند.
آقای حبیب جوادی امور عمومی
آقای رمضان شفیعی امور عمومی
آقای محمد اسماعیل فرهادی متصدی امور عمومی
آقای رحمت اله کوشکستانی متصدی امور عمومی
آقای عباس شاه محمدی راننده
آقای دکتر محمد ذوالریاستین کارشناس پژوهشی
خانم فاطمه شاه محمدی کارشناس پژوهشی
آقای محمد رضا جناب زاده سرپرست آموزش
خانم عطیه ملت خواه مقدم کارشناس پژوهشی
آقای میر هاشم محدث عضو هیات علمی پژوهشی
آقای امیر توسلی متصدی امور نشریات
خانم فاطمه بهاور کارشناس پژوهشی
خانم زهرا ربیع زاده سرپرست کتابخانه
آقای حمید رضا قاسمی حسابدار
خانم الهه رهوار سرپرست گنجینه
آقای نعمت اله خیامی کارشناس مسئول حسابداری
خانم ظریفه کاشانی کارشناس پژوهشی
آقای مهندس محمد سعید ابوطالبی
کارشناس مسئول امور پژوهشی
نام سمت مدت حضور
مرحوم علامه علی اکبر دهخدا موسس و اولین رئیس مؤسسۀ دهخدا از سال 1324 تا 1334
مرحوم آقای دکتر محمد معین دومین رئیس مؤسسۀ دهخدا از 1334 تا 1345
علامه مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی سومین رئیس مؤسسۀ دهخدا 1347 تا 1385
آقای دکتر علی افخمی رئیس مؤسسۀ دهخدا 1385 تا 1393
آقای دکتر علی درزی رئیس مؤسسۀ دهخدا 1393 تا اکنون
     
علامه دکتر سید جعفر شهیدی معاونت مؤسسۀ دهخدا 1342 تا 1347
آقای دکتر غلامرضا ستوده معاونت مؤسسۀ دهخدا  
خانم دکتر شکوفه شهیدی معاونت مؤسسۀ دهخدا 1385 تا 1387
آقای دکتر قاسم صافی گلپایگنی معاونت آموزشی مؤسسۀ دهخدا 1387 تا 1388
آقای حسین احمد آخوندی معاونت اداری و مالی مؤسسۀ دهخدا 1387 تا 1390
آقای علی اکبر ابدی معاونت اداری و مالی مؤسسۀ دهخدا 1390 تا 1393
آقای عباس پهلوانی معاونت آموزشی مؤسسۀ دهخدا 1393
آقای عباس پهلوانی معاونت اداری و مالی مؤسسۀ دهخدا 1393 تا اوایل 1396
آقای دکتر سیدمحمد علوی معاونت آموزشی موسسه
1398 - 1395