کتابخانۀ موسسۀ لغت نامۀ دهخدا :
بنیاد این کتابخانه را مجموعۀ شخصی مرحوم دهخدا تشکیل می‌دهد. آن مرحوم وصیت فرمود کتاب های کتابخانۀ ایشان مادام که لغت‌نامه تحت طبع است در اختیار سازمان لغت‌نامه قرار گیرد. در زمان حیات مرحوم علامه، مجلس شورای ملی نیز تعدادی کتاب خریداری کرد و در اختیار سازمان گذاشت. پس از انتقال سازمان به مجلس شورای ملی قسمتی از کتاب های خطی و چاپی آن مرحوم به کتابخانۀ لغت‌نامه تحویل داده شد و بقیه در تصرف ورثۀ آن مرحوم باقی ماند. به هنگام استقرار لغت‌نامه در مجلس شورا مبلغی به خرید کتاب اختصاص داده شد که صرف خرید کتاب برای این مجموعه می‌شد. تعداد کتاب های انتقالی از کتابخانۀ مرحوم دهخدا بالغ بر 1030 مجلد و باقی اهدایی اشخاص و مؤسسات بوده است. امروزه نیز این شیوه کماکان ادامه دارد و با اهدای مجموعه‌های افراد علاقه‌مند به این مؤسسه بر غنای این کتابخانه افزوده شده است که عمدتاً کتاب های ارزشمند و بعضاً چاپ سنگی بوده است. این کتابخانه در زمرۀ کتابخانه‌های تخصصی زبان و ادبیات فارسی است. علاوه بر کتابخانۀ مؤلفان کتابخانه مرکز آموزش زبان هم در بخش دیگری جهت ارائه خدمات به دانشجویان خارجی وجود دارد که در ابتدا مجموعه کوچکی را شامل می‌شده و به مرور زمان از طریق خرید و اهدا مجموعۀ آن افزایش یافته است. تالار شهیدی نیز یکی از بخش‌های مجموعه است که در سال 1386 پس از این که مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی مجموعۀ ارزشمند خود را به مؤسسه وقف کردند با عنوان تالار شهیدی شروع به کار کرد. این مجموعه در سال 1393 با کتابخانۀ مرکز ادغام شده و یک مجموعۀ واحد را تشکیل می‌دهند. مجموعه‌های ذکر شده دارای سیستم فهرست‌نویسی کامپیوتری و متصل به سیستم جامع کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران است و منابع آن از تمامی واحدهای دانشگاه قابل جستجو است. این کتابخانه به دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها، با داشتن مدرک، خدمات ارائه می‌دهد