• بیمه زبان آموزان 
    طبق قانون وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری اطلاعات، از تاریخ 13 شهریور سال 1395 ، داشتن بیمه حوادث برای زبان آموزان الزامیست. شرکت بیمه حیات امن، امکان پوشش بیمه حوادث را برای کلیه زبان آموزان فراهم نموده است ، این بیمه شامل کلیه حوادثی است که برای زبان آموزان رخ دهد

    اطلاعات بیشتر

    توجه :
    زبان آموزان موظفند در طول تحصیل خود طبق مدت اعتبار بیمه نامه شان حداقل یک هفته قبل از اتمام اعتبار آن، جهت تمدید بیمه نامه به امور دانشجویی مراجعه کنند .