مخزن فیش لغت‌نامۀ فارسی
قبل از اتمام کار لغت‌نامۀ دهخدا در سال 1358 و بنا بر وصیت ایشان مبنی بر چاپ آن اثر عظیم بدون کم و کاست و یا اضافه کردن حتی یک مدخل به آن، طبق تصمیم هیئت مؤلفان مؤسسه به ریاست آقای دکتر سید جعفر شهیدی، طرح تألیف لغت‌نامۀ جدیدی به نام لغت‌نامۀ فارسی تصویب شد که در آن واژگان و مدخلها و معانی جدید اضافه گردد و اسامی جغرافیایی و اعلام حذف گردد. بر همین اساس در مدت بیش از بیست و چند سال کار فیش‌نویسی بر اساس متون نظم و نثر جدید که چاپ شده و در فیشهای خود علامه دهخدا نبود آغاز شد. بیش از 4 میلیون برگه فیش فرهنگ فارسی به صورت الفبایی و در قطع بزرگتر از فیش‌های علامه در مخزن فیش لغت‌نامۀ دهخدا نگهداری و برای استفاده هیئت مؤلفان در اختیار آنها قرار داده می‌شود. مهمترین وظیفۀ کاربران مخزن فیش مرتب‌سازی و یک کاسه کردن تمام مدخل‌ها از متون مختلف به صورت الفبایی و بر اساس قواعد فرهنگ ‌نویسی است.