دوره‌های عالی ادبیات

تعداد بازدید:۵۲۱

 

* کلاس با کمتر از ۵ دانشجو تشکیل نخواهد شد.

دوره‌های عالی ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی
 نثر فارسی در دوره معاصر
نثر قدیم
شعر معاصر فارسی
شعر کهن فارسی 
شاهنامه فردوسی
حافظ
غزلیات شمس تبریزی
مثنوی مولوی
گلستان و بوستان سعدی
فرهنگ عامه
تاریخ ایران