امکانات آموزشی مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی

آزمایشگاه زبان
کتاب فروشی
کتابخانه دکتر شهیدی