رئوس كارهاي فروشگاه كتاب:
 • فروش كتب درسي-آموزشي فراگيران زبان فارسي
 • تكثير جزوات درسي-آموزشي زبان آموزان
 • سفارش خريد كتب كمك آموزشي
 • تكثير سوالات امتحاني ميان ترم و پايان ترم زبان آموزان
 • فروش جزوات و مجلدات لغت نامه دهخدا ‌
 • فروش جزوات و مجلدات لغت نامه فارسي ‌
 • كتب آموزشي مورد نياز كلاسه‌اي آموزشي به ترتيب: فارسي به فارسي و آموزش زبان فارسي- خواندن درك مطلب فارسي دوره پايه- خواندن و درك مطلب فارسي دوره مياني- دستور كاربردي جلد اول- دستور كاربردي جلد دوم
 • قيمت كتب درسي:
 • فارسي به فارسي ۱۰۰۰۰۰ ريال
 • آموزش زبان فارسي ۱۷۰۰۰۰ ريال
 • خواندن و درك مطلب فارسي دوره پايه در حال حاضر ۱۵۰,۰۰۰ ريال در صورت تجديد چاپ (سوم) و تهيه سي دي آموزشي ۲۰۰۰۰۰ ريال
 • خواندن و درك مطلب فارسي دوره مياني در حال حاضر ۱۵۰,۰۰۰ ريال در صورت تجديد چاپ (دوم) و تهيه سي دي آموزشي ۲۰۰۰۰۰ ريال
 • دستور كاربردي جلد اول ۱۵۰۰۰۰ ريال
 • دستور كاربردي جلد دوم ۱۵۰,۰۰۰ ريال
 • جزوه پيشرفته دو ۹۰,۰۰۰ ريال
 • كتب درسی :