خواندن و در ک مطلب فارسی این کتاب جلد اول از مجموعه کتاب های خواندن و درک مطلب است. مجموع کتاب های خواندن و درک مطلب شامل سه دورۀ مقدماتی، میانی و پیشرفته است. جلد اول این مجموعه چاپ شده و برای چاپ دوم آماده می شود. جلد دوم یعنی دورۀ میانی که تا کنون به صورت جزوه تدریس می شده است، هم اکنون زیر چاپ است. جلد سوم یعنی دورۀ پیشرفته نیز در مراحل بازبینی است و برای چاپ آماده می شود. هرکتاب شامل هجده متن به همراه تمرین هایی برای تقویت مهارت خواندن و درک مطلب است. موضوع های این کتاب از آسان به دشوار و بر اساس نیاز های اجتماعی و فرهنگی زبان آموزان در ارتباط با جامعۀ فارسی زبان امروزی انتخاب شده اند.
فارسی به فارسی این کتاب با هدف تدریس به کسانی که هیچ گونه آشنایی با زبان فارسی ندارند، نگاشته شده است. درس ها از آموزش الفبا شروع شده و به آموزش 4 زمان می پردازد. این کتاب برای یک دورۀ 90 ساعته طراحی شده است. زبان آموزان بعد از اتمام این کتاب قادر به خواندن و نوشتن خواهند بود و می توانند در موقعیت های مختلف زبانی با گویشوران فارسی زبان ارتباط برقرار کنند.
آموزش زبان فارسی این کتاب برای سطح مقدماتی تنظیم شده و مخاطبان آن غیرفارسی زبانانی هستند که یا زبان فارسی نمی دانند و یا دانشی بسیار اندک از این زبان دارند و با الفبای فارسی نیز آشنا نیستند. زبان آموزان در این کتاب با ساختارهای سادۀ زبان فارسی و زمان های پرکاربرد و واژگان پربسامد روزمرۀ زبان فارسی در جهت برطرف نمودن نیازهای ابتدایی و ارتباطی آشنا می شوند.
خواندن و در ک مطلب فارسی این کتاب جلد اول از مجموعه کتاب های خواندن و درک مطلب است. مجموع کتاب های خواندن و درک مطلب شامل سه دورۀ مقدماتی، میانی و پیشرفته است. جلد اول این مجموعه چاپ شده و برای چاپ دوم آماده می شود. جلد دوم یعنی دورۀ میانی که تا کنون به صورت جزوه تدریس می شده است، هم اکنون زیر چاپ است. جلد سوم یعنی دورۀ پیشرفته نیز در مراحل بازبینی است و برای چاپ آماده می شود. هرکتاب شامل هجده متن به همراه تمرین هایی برای تقویت مهارت خواندن و درک مطلب است. موضوع های این کتاب از آسان به دشوار و بر اساس نیاز های اجتماعی و فرهنگی زبان آموزان در ارتباط با جامعۀ فارسی زبان امروزی انتخاب شده اند.
دستور کاربردی هدف از تألیف این کتاب آشنایی زبان آموزان با ساختها و الگوهای دستور زبان فارسی با نگاهی کاملاً کاربردی است. مجلد اول به بحث اسم و صفت و ضمیر و قید و حرف اختصاص یافته است و مجلد دوم به بحث فعل پرداخته است. مباحث و تمرین های کتاب به طور موضوعی تنظیم شده اند. متن های اول هر مبحث به زبان آموز کمک می کند تا قبل از ورود به توضیحات دستوری ابتدا با مبحث مورد نظر آشنا شود و مباحث دستوری را در بافت زبانی بیاموزد. مجلد دوم کتاب دستور زبان فارسی به مبحث زمان ها می پردازد.