گروه A

متقاضيان غیر ایرانی مقیم خارج از کشور که برای دریافت روادید دانشجویی به کمک این مرکز نیاز دارند. این روادید یک ماه اعتبار دارد و دو هفته پس از ورود دانشجو به ایران و ثبت نام ایشان در این مرکز، تمدید می گردد. ...اطلاعات بیشتر

گروه B

متقاضيان ایرانی تبار یا کسانی که تابعیت ایرانی دارند...اطلاعات بیشتر

گروه C

دارندگان روادید کار، پروانه اقامت، روادید سیاسی و خدماتی و خانوادۀ درجۀ یک ایشان. ...اطلاعات بیشتر

گروه D

این گروه شامل دانشجویان غیر ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های ایران می شود. ...اطلاعات بیشتر