تاریخچه موسسۀ لغت نامۀ دهخدا
مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا نخستین سازمان در ایران است که برای تألیف فرهنگ لغت یا واژه نامه تأسیس شده است. حیات این سازمان در دی ماه سال 1324خورشیدی، حدود 30 سال پس از آنکه دهخدا طرح تألیف لغت نامه را ریخت، با تصویب مجلس شورای ملی، در خانۀ دهخدا در خیابان ایرانشهر تهران آغاز شد. در سال 1334 با درگذشت دهخدا این سازمان به دو اتاق در کنار عمارت مجلس در میدان بهارستان منتقل گردید. بنابر وصیت دهخدا دکتر محمد معین سرپرستی ادارۀ کار را برعهده گرفت و دیگر یاران دهخدا، دکتر سید محمد دبیرسیاقی و دکتر سیدجعفر شهیدی او را یاری دادند. در آذرماه 1336 بنابر مصوبۀ مجلس این سازمان با بودجۀ پیش بینی شده به دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران منتقل شد و اعضای لغت نامه در ساختمان نگارستان در میدان بهارستان مشغول به کار شدند. در سال 1353 شادروان دکتر محمود افشار، ساختمانی در محل موقوفات خود به مؤسسۀ لغت نامه دهخدا اهدا کرد. از سال 1383مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و اعضا و کارکنان آن در ساختمان بزرگی که توسط دانشگاه تهران در محل موقوفات دکتر محمود افشار ساخته شد مستقر گردیده اند. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به مجلد مقدمۀ لغت نامۀ دهخدا . چ کامپیوتری، ص 407