مقررات آموزشی دوره‌های آموزش آزاد:
1- شهریه باید قبل از شروع کلاس از طريق دستگاه کارت‌خوان موجود در مركز و یا به شماره حساب: 5225447359 بانک ملت، شعبه دانشگاه، کد 67397، شناسه واریز 4600401401192 به نام حساب غیرقابل برداشت مؤسسة لغت‌نامة دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، واریز و فیش آن به مسئول ثبت نام ارائه شود.
2- پس از ثبت‌نام و واریز شهریه، انصراف پذيرفته نيست و مبلغی عودت نمی­گردد.
3- در صورت عدم تشكيل كلاس از سوي مركز، كل شهريه بازگردانده خواهد شد.
۴-  در صورت غیبت فراگیر، تشکیل جلسه جبرانی برای هیچ کلاسی ممكن نيست و هزینه‌اي مسترد نخواهد شد.
۵- همراه‌داشتن کارت‌شناسایی مرکز در همة جلسات الزامی است. همچنين انتظار مي‌رود فراگیران پيش از حضور مدرس در كلاس حضور یابند.
۶- حضور همراه در كلاس مجاز نيست. در موارد استثنايي بايد هماهنگي لازم پيشاپيش صورت پذيرد.
۷- انتظار دارد قوانين، مقررات و شئونات اخلاقی و رفتاری متناسب با محيط علمي و آموزشي دانشگاه، (پوشش مناسب، خودداري از استعمال دخانیات، پرهیز از رفتار نامناسب با ديگر فراگیران، کارکنان و مدرسان) همواره مد نظر باشد. در موارد بروز نقض اصول رفتاري تعيين شده، طبق مقررات دانشگاه تهران رسيدگي به عمل خواهد آمد.
۸- الزاما برای همه دوره‌ها گواهینامه صادر نمی‌گردد و فراگیران باید در هنگام ثبت‌نام از این موضوع مطلع شوند. همچنین چنانچه فراگیر پيش از ۳ ماه پس از اتمام دوره براي دریافت گواهينامه اقدام نکند، تعهدي در اين خصوص به عهدة مركز نخواهد بود.
9-  غیبت بیش از یک چهارم ساعات كلاس، پذيرفته نيست و براي غايبان بيش از حداكثر مجاز، گواهینامه پايان دوره صادر نخواهد شد.
10- مرکز  تعهدی براي ترجمه گواهینامه ­های صادره ندارد.
11- دوره‌های آموزشی در این مرکز به عنوان آموزش آزاد محسوب شده و ختم به صدور مدرك دانشگاهی نمی‌شود.