1) دوره کوتاه مدت یا فشرده:

( پنج روز در هفته - شنبه تا چهارشنبه ) ساعت 09:00 تا 12:00

End Begin

Courses

May 20, 2019

30 اردیبهشت 98

Apr. 08, 2019

19 فروردین 98

1st Spring of 2019-2020

Jul. 10, 2019

19 تیر 98

May 28, 2019

07 خرداد 98

2nd Spring of 2019-2020

Sep. 01, 2019

10 شهریور 98

Jul. 20, 2019

29 تیر98
3rd Summer of 2019-2020

Oct. 23, 2019

1 آبان 98

Sep. 14, 2019

23 شهریور 98
4th Summer of 2019-2020

Dec. 11, 2019

20 آذر 98

Nov. 2, 2019

11 آبان 98
5th  Fall of 2019-2020

Jan. 28, 2020

08  بهمن 98

Dec. 21, 2019

30 آذر 98

6th  Fall of 2019-2020

Mar. 16 , 2020

26 اسفند 98

Feb. 02, 2020

13 بهمن 98
7th  Winter of 2020-2021

 

2) دوره نرمال یا غیر فشرده:

(سه روز در هفته - شنبه، دوشنبه، چهارشنبه)، ساعت: 13:00 تا 16:00

End Start

Semesters

Jun. 26, 2019

5 تير 98
Apr. 08, 2019
19 فروردین 98
1st Normal Semester 2019-2020

Sep. 18, 2019

27 شهریور 98

Jul. 01, 2019

10 تیر 98
2nd  Normal Semester of 2019-2020
Dec. 18, 2019
27 آذر 98

Sep. 28, 2019

6 مهر 98
3rd Normal Semester 2019-2020
Mar. 16, 2020
26 اسفند 98

Dec. 28, 2019
7 دی 98

4th  Normal Semester 2020-2021

 

3)تاریخ شروع و اتمام دوره عالی ادبیات فارسی همانند دوره ی نرمال است. روز و ساعت دروس این دوره هر سه ماه یک بار اعلام می شود.برنامه دوره عالی ادبیات این ترم از تاریخ 19 فروردین تا 5 تیر 1398 به شرح زیر است:

برنامه هفتگی دوره عالی ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی نیمسال اول 98

نام دوره روز ساعت نام مدرس شهریه (ریال)
شعر معاصر فارسی

شنبه

9 الی 12 آقای دکتر قاسمی 7000000
غزلیات شمس

یکشنبه

9 الی 12 آقای دکتر قاسمی 7000000
* فرهنگ عامه

دوشنبه

13 الی 16 خانم دکتر مهر 7000000
تاریخ ایران سه شنبه 9 الی 12 خانم دکتر فتوحی 7000000
مثنوی / حافظ چهارشنبه 9 الی 12 آقای دکتر شهبازی 7000000

* کلاس فرهنگ عامه از اول اردیبهشت شروع خواهد شد.