دوره هاي فشرده : ( پنج روز در هفته - شنبه تا چهارشنبه ) ساعت 09:00 تا 12:00

End Begin

Courses

Jan. 23, 2019

3 بهمن 97

Dec. 08, 2018

17 آذر 97

6th  Fall of 2018-2019

Mar. 13, 2019

22 اسفند 97

Feb. 02, 2019

13 بهمن 97

7th  Winter of 2019-2020

Nowruz Holidays from Mar. 14 to Apr. 07, 2019

تعطیلات عید نوروز 23 اسفند 1397 الي 18 فروردين 1398

May 20, 2019

30 اردیبهشت 98

Apr. 08, 2019

19 فروردین 98

1st Spring of 2019-2020

Jul. 10, 2019

19 تیر 98

May 27, 2019

06 خرداد 98

2nd Spring of 2019-2020

Sep. 01, 2019

10 شهریور 98

Jul. 20, 2019

29 تیر98
3rd Summer of 2019-2020

Oct. 23, 2019

1 آبان 98

Sep. 14, 2019

23 شهریور 98
4th Summer of 2019-2020

Dec. 11, 2019

20 آذر 98

Nov. 2, 2019

11 آبان 98
5th  Fall of 2019-2020

Jan. 28, 2020

08  بهمن 98

Dec. 21, 2019

30 آذر 98

6th  Fall of 2019-2020

Mar. 16 , 2020

26 اسفند 98

Feb. 02, 2020

13 بهمن 98
7th  Winter of 2020-2021

 

دوره های غیر فشرده (سه روز در هفته - شنبه، دوشنبه، چهارشنبه)، ساعت: 13:00 تا 16:00

End Start Semesters
Mar. 13, 2019
22 اسفند 97
Dec. 15, 2018
24 آذر 97
4th Normal Semester 2018-2019

Jun. 26, 2019

5 تير 98
Apr. 08, 2019
19 فروردین 98
1st Normal Semester 2019-2020

Sep. 18, 2019

27 شهریور 98

Jul. 01, 2019

10 تیر 98
2nd  Normal Semester of 2019-2020
Dec. 18, 2019
27 آذر 98

Sep. 28, 2019

6 مهر 98
3rd Normal Semester 2019-2020
Mar. 16, 2020
26 اسفند 98

Dec. 28, 2019
7 دی 98

4th  Normal Semester 2020-2021

کلاسهای دوره عالی ادبیات

برنامه هفتگی دوره عالی ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی نیمسال دوم 98-97
از تاریخ 24 آذر تا 22 اسفند 1397

From Dec. 15, 2018 to Mar. 13, 2019

شهريه

نام مدرس

ساعت

روز

نام دوره

000/000/ 7 ريال

آقای دکتر قاسمی

9:00 تا 12:00

شنبه

غزلیات شمس

000/000/ 7 ريال

آقای دکتر قاسمی

9:00 تا 12:00

یکشنبه

شعر معاصر فارسی

000/000/ 7 ريال

خانم دکتر فتوحی

9:00 تا 12:00

سه ­شنبه

تاریخ ایران

000/000/ 7 ريال

آقای دکتر شهبازی

9:00 تا 12:00

چهارشنبه

مثنوی