دوره های فشرده : ( پنج روز در هفته – شنبه تا چهار شنبه) ساعت: 09:00 تا 12:00
End Begin   Courses
Nov. 29, 2016
9 آذر 95
Oct. 22, 2016
1 آبان 95
5th Fall
Jan. 24, 2017
5 بهمن 95
Dec. 13, 2015
23 آذر 95
6th Fall
Mar. 15, 2017
25 اسفند 95
Feb. 04, 2017
16 بهمن 95
7th Winter
May 17, 2017
20 اردیبهشت 96
Apr. 08, 2017
19 فروردین 96
1st Spring
Jul. 08, 2017
17 تیر 96
May 27, 2017
6 خرداد 96
2nd Spring
Aug. 23, 2017
1 شهریور 96
Jul. 15, 2017
24 تیر 96
3rd Summer
دوره های غیر فشرده (سه روز در هفته - شنبه، دو شنبه، چهارشنبه)، ساعت: 15:00 تا 18:00
End Begin Semesters
Mar. 15, 2017
25 اسفند 95
Dec. 31, 2016
11 دی 95
4th  Normal Semester 2015-2016
Jun. 21, 2017
31 خرداد 96
Apr. 08, 2017
19 فروردین 96
1st  Normal Semester 2016
Sep. 13, 2017
22 شهریور 96
Jul. 01, 2017
10 تیر 96
2nd  Normal Semester 2016
کلاسهای دوره عالی ادبیات

نام درس

مدرس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نیمسال سوم (12 هفته)   Sep. 24, 2016
3 مهر 95
Dec. 14, 2016
24 آذر 95
نیمسال چهارم (12 هفته)   Dec. 24, 2016
4 دی 95
Mar. 15, 2017
25 اسفند 95