دوره های فشرده : ( پنج روز در هفته – شنبه تا چهار شنبه) ساعت: 09:00 تا 12:00
End Begin   Courses
Dec. 05, 2017
14 آذر 96
Oct. 28, 2017
6 آبان 96
5th  Fall
Jan. 24, 2018
4 بهمن 96
Dec. 16, 2017
25 آذر 96
6th  Fall
Mar. 14, 2018
23 اسفند 96
Feb. 03, 2018
14 بهمن 96
7th  Winter
May 16, 2018
26 اردیبهشت 97
Apr. 07, 2018
18 فروردین 97
1st Spring
Jul. 04, 2018
13 تیر 97
May 26, 2018
5 خرداد 97
2nd Spring
Aug. 22, 2018
31 مرداد 97
Jul. 14, 2018
23 تیر 97
3rd Summer
Oct. 10, 2018
18 مهر 97
Sep. 01, 2018
10 شهریور 97
4th Summer
Nov. 28, 2018
7 آذر 97
Oct. 20, 2018
28 مهر 97
5th  Fall
Jan. 23, 2018
3 بهمن 97
Dec. 08, 2018
17 آذر 97
6th  Fall
Mar. 13, 2019
22 اسفند 97
Feb. 02, 2019
13 بهمن 97
7th  Winter
دوره های غیر فشرده (سه روز در هفته - شنبه، دو شنبه، چهارشنبه)، ساعت: 13:00 تا 16:00
End Begin Semesters
Dec. 13, 2017
22 آذر 96
Oct. 02, 2017
10 مهر 96
3rd  Normal Semester 2017-2018
Mar. 14, 2018
23 اسفند 96
Dec. 23, 2017
2 دی 96
4th Normal Semester 2017 - 2018
Jul. 20, 2018
30 خرداد 97
Apr. 07, 2018
18 فروردین 97
1st  Normal Semester 2018-2019
Sep. 12, 2018
21 شهریور 97
Jun. 30, 2018
9 تیر 97
2nd  Normal Semester 2018-2019
Dec. 05, 2018
14 آذر 97
Sep. 22, 2018
31 شهریور 97
3rd  Normal Semester 2018-2019
Mar. 13, 2019
22 اسفند 97
Dec. 15, 2018
24 آذر 97
4th  Normal Semester 2018-2019
کلاسهای دوره عالی ادبیات