دوره های فشرده : ( پنج روز در هفته – شنبه تا چهار شنبه) ساعت: 09:00 تا 12:00
End Begin   Courses
Mar. 15, 2017  
25 اسفند 95
Feb. 04, 2017
16 بهمن 95
7th Winter
May 17, 2017
27 اردیبهشت 96
Apr. 08, 2017
19 فروردین 96
1st Spring
Jul. 10, 2017
19 تیر 96 
May 27, 2017
6 خرداد 96 
2nd Spring
Aug. 30, 2017
8 شهریور 96 
Jul. 22, 2017
31 تیر 96 
3rd Summer
Oct. 18, 2017
26 مهر 96
Sep. 10, 2017
19 شهریور 96
4th Summer
(09:00 to 12:15)
Dec. 05, 2017
14 آذر 96
Oct. 28, 2017
6 آبان 96
5th Fall
Jan. 24, 2018
4 بهمن 96
Dec. 16, 2017
25 آذر 96
6th Fall
Mar. 14, 2018
23 اسفند 96
Feb. 03, 2018
14 بهمن 96
7th Winter
دوره های غیر فشرده (سه روز در هفته - شنبه، دو شنبه، چهارشنبه)، ساعت: 13:00 تا 16:00
End Begin Semesters
Mar. 15, 2017
25 اسفند 95
Dec. 31, 2016
11 دی 95
4th Normal Semester 2016-2017
Jun. 21, 2017
31 خرداد 96
Apr. 08, 2017
19 فروردین 96
1st Normal Semester 2017
Sep. 13, 2017
22 شهریور 96
Jul. 01, 2017
10 تیر 96 
2nd Normal Semester 2017
Dec. 13, 2017
22 آدر 96
Oct. 02, 2017
10 مهر 96
3rd  Normal Semester 2017
Mar. 14, 2018
23 اسفند 96
Dec. 23, 2017
2 دی 96
4th  Normal Semester 2017 - 2018
کلاسهای دوره عالی ادبیات