تذکره
کد دستيابي كتاب: 112
نام كتابخانه: كتابخانه سازمان لغت نامه دهخدا