تحفه حكيم مومن (لغت در طب )
کد دستيابي كتاب: 238
نام كتابخانه: كتابخانه سازمان لغت نامه دهخدا