پاسخ محمد بن کریم
کد دستيابي كتاب: 335
نام كتابخانه: كتابخانه سازمان لغت نامه دهخدا